Při nákupu nad 2 000 Kč doprava ZDARMA

Obchodní podmínky

Shrnutí obchodních podmínek 

Internetový obchod na adrese www.yavanie.com provozuje společnost Allysium s.r.o., se sídlem Nádražní 445/185, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 13991795, DIČ CZ13991795, sp. zn. C 87593 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu nebo telefonu. 

Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem. 

Platbu proveďte nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy nebo později v závislosti na vybraném způsobu platby. 

Jako spotřebitel můžete od uzavřené smlouvy kdykoli odstoupit, a to až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Od kterých smluv není možné odstoupit, naleznete v plném znění obchodních podmínek. My můžeme odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli, a to až do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží. Po odstoupení od smlouvy nám zboží vrátíte včetně případných dárků a bonusů, pokud jsme vám nějaké poskytli, na vaše vlastní náklady, do 14 dnů od odstoupení. Peníze vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení, ne však dříve, než zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. 

Vzhledem k povaze dodávaného zboží ovšem existují výjimky, ve kterých od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit možné není. Tato výjimka se týká zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které bylo vyňato a které není z hygienických důvodů možné vrátit. Bude se tak zpravidla jednat například o potravinové doplňky, u kterých byl porušen či zničen obal, porušený bezpečnostní prvky a u kterých není možné zaručit, že s nimi nebylo manipulováno. Stejně tak není možné vrátit zboží podléhající rychlé zkáze.   

Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte hmotné zboží, dojde tím k uzavření kupní smlouvy. 

Toto zboží dodáváme pouze na území Evropské unie. Jeho vlastníkem se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel či nepodnikatel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu. Pokud vám jako spotřebiteli či nepodnikající právnické osobě bude dodáno poškozené zboží, neprodleně nás o tom informujte. V případě, že poškození zjistíte při přebírání zboží, informujete o škodě i přepravce.  

Pokud nejste podnikatelem, máte právo do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží, případně ve lhůtě delší, pokud je jinde uvedena, reklamovat vady, které se na zboží vyskytly.  

Některé druhy zboží však z povahy věci postupně ztrácí některé své vlastnosti či degradují – ztráta těchto vlastností či degradace není vadou a tyto vady není možné tímto způsobem uplatnit. U každého takového druhu zboží vás o těchto vlastnostech budeme vždy informovat.  

Jak přesně zboží reklamovat a co můžete v případě reklamace žádat, naleznete v obchodních podmínkách. 

Obecná ustanovení 

1.1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18.5 2022. 

1.2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:  

1.2.1. My, čímž se rozumí obchodník, tedy společnost Allysium s.r.o., se sídlem Nádražní 445/185, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 13991795, DIČ CZ13991795, sp. zn. C 87593 vedená u Krajského soudu v Ostravě. 

1.2.2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů: 

1.2.2.1. Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, 

1.2.2.2. Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, 

1.2.2.3. Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, 

1.2.3. Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese www.yavanie.com, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.  

1.2.4. Provozovna, tedy místo, v rámci které provozujeme naši podnikatelskou činnost, nacházející se na adrese našeho sídla. 

1.2.5. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.  

1.2.6. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.  

1.2.7. Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy. 

1.3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. 

1.4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravené obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis. 

1.5. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.  

1.6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije. 

1.7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit 

1.7.1. mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz), 

1.7.2. emailem na naší e-mailové adrese, 

1.7.3. osobně v rámci naší Provozovny. 

 

1.8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména: 

1.8.1. Česká obchodní inspekce, 

1.8.2. živnostenské úřady, 

1.8.3. Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Objednávání zboží a uzavírání smluv 

2.1. Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete právě prostřednictvím internetového obchodu. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany. 

2.2. Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje. 

2.3. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude: 

2.3.1. potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu, 

2.3.2. naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace. 

V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy. 

2.4. Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém a dále v anglickém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a přistupovat ke svým smlouvám můžete prostřednictvím internetového obchodu. 

Uzavřené smlouvy a jejich obsah 

3.1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky. 

3.2. Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.  

3.3. Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám. 

3.4. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat. 

3.5. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, dochází k tomu na základě darovací smlouvy, proto za jejich vady neodpovídáme. Existence darovací smlouvy je závislá na existenci smlouvy hlavní a darovací smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.  

3.6. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení. 

Platební podmínky 

4.1. Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit těmito způsoby: 

  4.1.1. předem bezhotovostně platební kartou; 

4.1.2. předem bezhotovostně platebním systémem Shoptet pay;

4.1.3. předem bezhotovostně převodem; 

4.1.4. dobírkou při převzetí.  

4.2. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit před dodáním zboží, a to do 5 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb. 

4.3. Elektronická fakturace. Pro ulehčení komunikace souhlasíte, že faktury a doklady o zaplacení Vám budou zasílány výhradně elektronickou formou, a to na emailovou adresu zadanou při tvorbě objednávky.  

Dodací podmínky 

5.1. Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě. 

5.2. Omezení dodávání zboží. Zboží dodáváme pouze do členských států Evropské unie.  

5.3. Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel či nepodnikatel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu. 

5.4. Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci. 

5.5. Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy od odstoupit a právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.  

5.6. Kontrola totožnosti při převzetí zboží. Pokud bylo zboží uhrazeno před jeho dodáním, jsme oprávněni podmínit předání zboží kontrolou identity přebírající osoby na základě dokladu totožnosti. 

5.7. Poškození zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:  

5.7.1. emailem na naší e-mailové adrese zakaznickapece@yavanie.com; 

5.7.2. telefonicky na čísle 732584425; 

5.7.3. osobně v rámci Provozovny.  

V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít. 

5.8. Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu. 

Právo na odstoupení od smlouvy 

6.1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy. 

6.2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:  

6.2.1. vyčerpání zásob objednaného zboží, 

6.2.2. nepřevzetí zboží při jeho dodání, 

6.2.3. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu, 

6.2.4. uvedení chybných údajů při objednávání zboží, 

6.2.5. objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu, 

6.2.6. dalších hodných zvláštního zřetele. 

6.3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne: 

6.3.1. převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu, 

6.3.2. převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, 

6.3.3. převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, 

6.3.4. uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu. 

6.4. Nemožnost odstoupení od některých druhů zboží. Vzhledem k povaze prodávaného zboží není možné odstoupit od smlouvy u některých druhů námi prezentovaného zboží. Odstoupit není možné především od smlouvy na dodávání potravin, nápojů či jiného zboží běžné spotřeby, které vám dodáme do domácnosti nebo do jiného místa, které si určíte. Odstoupit dále není možné od zboží: 

 

6.4.1. v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (například u zboží, kde byl porušen ochranný obal či bezpečnostní uzávěr a není tak možné zaručit, že zboží nebylo znehodnoceno); 

6.4.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze. 

6.5. Další nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv: 

6.5.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu, 

6.5.2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 

6.5.3. zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

6.5.4. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, 

6.5.5. dalších, pokud tak stanoví právní předpis. 

6.6. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak: 

6.6.1. vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který se nachází v našem internetovém obchodě na adrese www.yavanie.com a jeho odesláním: 

6.6.1.1. poštou na adresu našeho sídla, 

6.6.1.2. e-mailem na naši e-mailovou adresu; 

6.6.1.3. osobně v rámci naší Provozovny. 

6.7. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy. 

6.8. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe  

6.8.1. odesláním zboží na adresu naší Provozovny;  

6.8.2. odesláním zboží např. prostřednictvím doručovací sítě Zásilkovna; 

6.8.3. osobně v rámci naší Provozovny. 

Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy. 

6.9. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady. 

6.10. Odstoupení při nepřevzetí zboží. V případě, že si v řádné lhůtě nepřevezmete zboží po jeho doručení, jsme oprávněni odstoupit od této smlouvy, přičemž v takovém případě Vám budou vráceny veškeré uhrazené peněžní prostředky, snížené o náklady na poštovné a balné, které nám s doručením zboží vznikly. 

Reklamace vad zboží 

7.1. Záruční doba. Záruční doba je 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, od převzetí zboží.  

7.2. Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží: 

7.2.1. má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat; 

7.2.2. se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; 

7.2.3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; 7.2.4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a 

7.2.5. vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

7.3. Prodloužená záruka za jakost. Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží, v reklamě nebo ve smlouvě uvedena doba, po kterou lze zboží nebo jeho část použít a která je delší než záruční doba, odpovídáme vám po uplynutí záruční doby za to, že do uplynutí uvedené doby  

7.3.1. budou zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel; 

7.3.2. si zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti. 

Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou. Prodlouženou záruku za jakost poskytujeme pouze na některé zboží, pokud je její doba u zboží uvedena způsoby uvedenými výše. 

7.4. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám: 

7.4.1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; 

7.4.2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; 

7.4.3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí;  

7.4.4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy; 

7.4.5. pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu; 

7.4.6. pokud jste vadu sami způsobili. 

7.5. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno. 

 

7.6. Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo:  

7.6.1. na bezplatné odstranění vady, 

7.6.2. pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti, 

7.6.3. není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy, 

7.6.4. na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

7.7. Vaše práva při výskytu vady použitého zboží. Má-li zboží prodávané s vadou nebo zboží prodávané jako použité vadu, máte právo:  

7.7.1. na bezplatné odstranění vady, 

7.7.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny, 

7.7.3. není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy. 

7.8. Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží. Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo: 

7.8.1. na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého, 7.8.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny, 

7.8.3. odstoupit od smlouvy. 

Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží. 

7.9. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí, 

7.9.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, 

7.9.2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady, 

7.9.3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo 

7.9.4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch. 

7.10. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:  

7.10.1. odesláním zboží prostřednictvím doručovací sítě  např. Zásilkovna; 

7.10.2. odesláním zboží na adresu naší Provozovny;  

7.10.3. osobně v rámci Provozovny; 

7.10.4. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby. 

7.11. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba: 

7.11.1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás, 

7.11.2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit. 

7.12. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo. 

7.13. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.  

7.14. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.  

7.15 Soutěže YAVANIE - Všeobecná pravidla

Pořadatel: Allysium s.r.o., se sídlem Nádražní 445/185, Přívoz, 70200 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku C 87593 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Doba a místo konání soutěže: Soutěž probíhá vždy na instagramových nebo webových stránkách značky YAVANIE https://www.instagram.com/yavanieofficial/ , http://yavanie.com  a to v době uvedené pořadatelem vždy při vyhlášení každé soutěže. Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení.

Podmínky účasti v soutěži: Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je registrována na sociální síti INSTAGRAM (www.instagram.com), FACEBOOK (www.facebook.com )  a má po celou dobu soutěže aktivní účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“).

Podmínkou účasti v soutěžích může být zakoupení zboží nebo služeb organizátora či pořadatele, pokud je tak v podmínkách soutěže ustanoveno.

Průběh a principy soutěží:  Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola reagovat na soutěžní instagramový/webový příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěžního kola ve stanoveném příspěvku pořadatele. Podstatou soutěží je přitom zpravidla zasílání správných odpovědí na soutěžní dotazy, případně fotografií dle zadání pořadatele. V případě soutěže o správnou odpověď vítězí taková odpověď, která je k příslušnému instagramovému postu připojena v pořadí, které určí pořadatel. Přesnou mechaniku každé jednotlivé soutěže pořadatel popíše v instagramovém postu vždy při vyhlášení každé jednotlivé soutěže a pokud tak neučiní, platí generování výherců přes náhodný generátor čísel.

Oznámení a předání výher: Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich instagramovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na instagramové stránce https://www.instagram.com/yavanieofficial/  a osloveni skrz soukromé zprávy. Výhry jsou zasílány přepravní společností na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže nebo je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do dvou dnů od jejího sdělení pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. V případě, že je výhrou konkrétní produkt z e-shopu pořadatele, podléhá toto zboží stejné záruční době jako v případě zakoupení fyzickou osobou.

Pravidla soutěžních příspěvků: Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či INSTAGRAM profil odporuje pravidlům sociální sítě INSTAGRAM. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti INSTAGRAM. Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Autorská a jiná práva: Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Ochrana osobních údajů: Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje, uvolněné v rámci Instagram permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem a zpracovatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže.

Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují. Organizátor má dále zájem na zařazení výherců do své marketingové databáze pro účely zasílání reklamních sdělení. Osobní údaje výherců v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa tak budou pro tento účel zpracovávány i po ukončení soutěže. Právním základem pro takové zpracování je přitom oprávněný zájem organizátora; subjekt údajů (výherce) je proti takovému zpracování oprávněn vznést námitku.

Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

  1. právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od organizátora může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto osobní údaje případně zpřístupněny,
  2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
  3. právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje Soutěžícího zpracovávány nezákonně,
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů Soutěžícího,
  5. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
  6. právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů Soutěžícího, případně proti profilování,
  7. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další důležité podmínky soutěží: Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí pořadatel soutěže, který také vyřizuje případné reklamace. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace INSTAGRAM, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních instagramových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti INSTAGRAM. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti INSTAGRAM. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Instagramu.

Účinnost: Tato Všeobecná pravidla k soutěžím na Instagramu platí od 1. 3. 2023.